Project Description

 • توسعه پایگاه اطلاعات انرژی
 • توسعه بسته نرم افزاری پشتیانی برنامه ریزی انرژی
 • توسعه کانون تفکر انرژی
 • ایجاد ارتباط موثر با پژوهشگران و نهادهای پژوهشی در زمینه مدلسازی انرژی
 • ارتباط با نهادهای مدنی و بخش های فرهنگی بمنظور بهبود وضعیت مصرف انرژی
 • ارتباط و ارائه مشاوره به نهادهای مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه انرژی کشور
 • توسعه دانش و مدلها در زمینه هاب انرژی
 • تدوین سالیانه Energy outlook کشوری و تلاش در جهت تبدیل آن به یک مرجع ملی
 • تدوین و بروزرسانی مجموعه اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای انرژی در کشور و جهان
 • توسعه مدلهای تحلیلی در زمینه عرضه، تقاضا و اقتصاد انرژی
 • ارائه تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح کشور و استانها
 • ارائه تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی کشور در عرصه بین المللی
 • شناسائی پتانسیلهای بهینه سازی انرژی
 • تدوین راهکارهای کلی بهینه سازی انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد
 • تحقق جایگاه کانون تفکر در بخش انرژی کشور
 • توسعه فعالیتهای مشترک علمی- پژوهشی در سطوح (داخلی و خارجی)
 • دکتر محمد حسن سعیدی، دانشکده مهندسی مکانیک