ماموریت

  • گسترش مرز دانش و فناوری و ارزش‎آفرینی مستمر در حوزه انرژی
  • تحلیل، طراحی و هوشمند سازی شبکه انرژی
  • ارائه راهکارهای بهینه به منظور ارتقاء امنیت، افزایش بهره وری، کاهش آلودگی­های زیست محیطی
  • رسیدن به معیارهای توسعه پایدار
  • ایجاد کانون فکری برای انتخاب و بومی سازی تکنولوژیهای روز دنیا
  • تبدیل شدن به قطب علمی دانشگاههای غرب آسیا در حوزه انرژی
  • تربیت محققین به منظور مدیریت و بهینه سازی شبکه های پیشرفته انرژی با در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار و تلاش برای کاهش آلودگی های محیط زیستی
  • ٰگسترش کاربرد منطقی و استفاده بهینه از منابع انرژی در جهت توسعه پایدار کشور و منطقه و جهان
  • مشارکت ملی، منطقه ای و بین المللی برای توسعه فناوریهای پاک در جهت حفاظت از زیست بوم کشور، منطقه و جهان

چشم انداز

اکوسیستم های استارتاپی

واحد های فناور مستقر در پژوهشکده