Project Description

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شريف يک مرکز تحقيقات دانشگاهی است که بعنوان يک اتاق فکر در جامعه مدنی شناخته شده است.کمک به بهبود فناوری ها در جهت تضمين توسعه پايدار بخش انرژی از اهداف اين گروه است.

 • آزمايشگاه بيومس
  • اندازه گیری غلظت مواد مختلف
  • اندازه گیری ارزش گرمایی از نمونه های جامد و مایع
  • اندازه گیری مقدار ناخالصی مواد
 • آزمایشگاه توليد همزمان برق و حرارت
  • ارتقاء بازده سیستم تولید همزمان
  • طراحی سیستم مناسب استفاده از حرارت
 • آزمايشگاه مميزی انرژی
  • اندازه‌گیری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان
  • تجزیه و تحلیل گازهای حاصل از احتراق
  • محاسبات پارامترهای حرارتی
  • اندازه‌گیری دبی سيالات
  • ندازه‌گيری و محاسبه پارامترهای الکتریکی
 • آزمايشگاه هيدروژن و پيل سوختی
  • ارتقاء کارآيی اجزاء پیل سوختی
  • ذخیره‌سازی هیدروژن
 • آزمايشگاه لوله حرارتی
  • بهبود راندمان لوله حرارتی
  • محاسبات انتقال حرارت در لوله‌های حرارتی
  • محاسبات انتقال حرارت در محیط متخلخل فروسیالات
 • آزمايشگاه بازيافت حرارت
  • توسعه روش‌های بازیافت حرارت مرتبط با صنايع دما بالا
 • آزمايشگاه هيبريد باد و خورشيد
  • یکپارچه‌سازی فناوری‌های تبدیل انرژی در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر برای رسیدن به بهره‌وری بالاتر درشرایط تعریف شده
  • اعتبارسنجی مدل‌های توسعه یافته
 • آزمايشگاه برق آبی
  • اعتبارسنجی مدل‌های توسعه یافته
 • آزمایشگاه گلخانه
  • طراحی سیستم‌های یکپارچه کنترل آب و انرژی گلخانه
  • اعتبارسنجی مدل‌های توسعه یافته
 • دکتر رامین روشندل، استادیار، دانشکده مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر محمد بهشاد شفیعی، استادیار، دانشکده مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر محمدعلی اشجاری، دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر معین معینی اقطاعی، استادیار، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف