به مناسبت هفته پژوهش ریاست پژوهشکده به همراه معاون محترم پژوهشی، مدیر پژوهشی، و مدیر روابط امور بین الملل دانشگاه شریف از مرکز پژوهشی سیستم‌های پایدار هوشمند بازدید و در جریان ‌پروژه‌ها و حوزه‌های پژوهشی این مرکز قرار گرفتند.

معاون محترم پژوهشی، مدیر پژوهشی، و مدیر روابط امور بین الملل دانشگاه شریف

بازدید معاون محترم پژوهشی، مدیر پژوهشی، و مدیر روابط امور بین الملل دانشگاه شریف از مرکز پژوهشی سیستم‌های پایدار هوشمند